چهارشنبه 25 فروردین ساعت 9


ردیف نام آزمون تاریخ شروع آزمون رشته سوال آزمون
1 آمار و احتمالات 1400/01/25 09:00 کارشناسی ناپیوسته حسابداری امتحان به پایان رسیده
2 اصول حسابداري 3 1400/01/25 09:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی امتحان به پایان رسیده
3 اصول طراحي کامپايلر 1400/01/25 09:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر امتحان به پایان رسیده
4 حسابداري پيشرفته 1 1400/01/25 09:00 کارشناسی پیوسته حسابداری امتحان به پایان رسیده
5 حسابداري و حسابرسي دولتي 1400/01/25 09:00 کارشناسی پیوسته حسابداری امتحان به پایان رسیده
6 حقوق اساسي 1400/01/25 09:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی امتحان به پایان رسیده
7 حقوق اساسي 2 1400/01/25 09:00 کارشناسی پیوسته حقوق امتحان به پایان رسیده
8 حقوق اساسي 2 1400/01/25 09:00 کارشناسی پیوسته حقوق امتحان به پایان رسیده
9 روانشناسي سازماني 1400/01/25 09:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی امتحان به پایان رسیده
10 روش تحقيق 1400/01/25 09:00 کارشناسی پیوسته حسابداری امتحان به پایان رسیده
11 روشهاي تحقيق و مأخذ شناسي 1400/01/25 09:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه امتحان به پایان رسیده
12 رياضيات و کاربرد آن در مديريت 1400/01/25 09:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی امتحان به پایان رسیده
13 زبان ماشين و اسمبلي 1400/01/25 09:00 کاردانی فنی کامپیوتر امتحان به پایان رسیده
14 سرپرستي سازمان 1400/01/25 09:00 کاردانی فنی حسابداری امتحان به پایان رسیده
15 شبکه هاي کامپيوتري 1400/01/25 09:00 کارشناسی ناپیوسته ICT امتحان به پایان رسیده
16 شعرساده 1400/01/25 09:00 کارشناسی پیوسته آموزش زبان انگلیسی امتحان به پایان رسیده
17 طراحي الگوريتم ها 1400/01/25 09:00 کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر امتحان به پایان رسیده
18 فنون يادگيري 1400/01/25 09:00 کارشناسی پیوسته آموزش زبان انگلیسی امتحان به پایان رسیده
19 فيزيولوژي اعصاب و غدد 1400/01/25 09:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی امتحان به پایان رسیده
20 فيزيک2 1400/01/25 09:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر امتحان به پایان رسیده
21 مالکيت معنوي 1400/01/25 09:00 کارشناسی پیوسته حقوق امتحان به پایان رسیده
22 مديريت استراتژيک 1400/01/25 09:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی امتحان به پایان رسیده
23 مديريت عمليات خدمات 1400/01/25 09:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی امتحان به پایان رسیده


چهارشنبه 25 فروردین ساعت 11


ردیف نام آزمون تاریخ شروع آزمون رشته سوال آزمون
1 آمار و احتمالات مهندسي 1400/01/25 11:00 کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر امتحان به پایان رسیده
2 آمار و کاربرد آن در مديريت 1 1400/01/25 11:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی امتحان به پایان رسیده
3 آمار کاربردي 1 1400/01/25 11:00 کارشناسی پیوسته حسابداری امتحان به پایان رسیده
4 آمارواحتمالات مهندسي 1400/01/25 11:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر امتحان به پایان رسیده
5 اقتصاد خرد 1400/01/25 11:00 کارشناسی پیوسته حسابداری امتحان به پایان رسیده
6 بهداشت رواني 1400/01/25 11:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی امتحان به پایان رسیده
7 پول و ارز و بانکداري 1400/01/25 11:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه امتحان به پایان رسیده
8 تاريخ تحليلي صدر اسلام 1400/01/25 11:00 عمومی امتحان به پایان رسیده
9 تاريخ تحليلي صدر اسلام 1400/01/25 11:00 عمومی امتحان به پایان رسیده
10 حسابداري پيشرفته 2 1400/01/25 11:00 کارشناسی پیوسته حسابداری امتحان به پایان رسیده
11 حسابداري صنعتي 1 1400/01/25 11:00 کاردانی فنی حسابداری امتحان به پایان رسیده
12 حسابداري صنعتي 1 1400/01/25 11:00 کارشناسی پیوسته مدیریت اموربانکی امتحان به پایان رسیده
13 حقوق اداري 1 1400/01/25 11:00 کارشناسی پیوسته حقوق امتحان به پایان رسیده
14 حقوق بازرگاني (تطبيقي و اسلامي) 1400/01/25 11:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی امتحان به پایان رسیده
15 روش تحقيق در مديريت 1400/01/25 11:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی امتحان به پایان رسیده
16 رياضي کاربردي 1400/01/25 11:00 کارشناسی ناپیوسته حسابداری امتحان به پایان رسیده
17 رياضيات وکاربردآن در مديريت 1400/01/25 11:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی امتحان به پایان رسیده
18 زبانشناسي مقابله اي و تحليل خطاها 1400/01/25 11:00 کارشناسی پیوسته آموزش زبان انگلیسی امتحان به پایان رسیده
19 سيستم هاي عامل 1400/01/25 11:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر امتحان به پایان رسیده
20 قواعد فقه 2 جزايي 1400/01/25 11:00 کارشناسی پیوسته حقوق امتحان به پایان رسیده
21 گرافيک کامپيوتري1 1400/01/25 11:00 کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر امتحان به پایان رسیده
22 ماليه عمومي 1400/01/25 11:00 کارشناسی پیوسته حقوق امتحان به پایان رسیده
23 مباحث اساسي در روانشناسي 2 1400/01/25 11:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی امتحان به پایان رسیده
24 مباني الکترونيک 1400/01/25 11:00 کاردانی فنی کامپیوتر امتحان به پایان رسیده
25 مباني برق و تاسيسات در بهره برداري از سيستم هاي مخابراتي 1400/01/25 11:00 کارشناسی ناپیوسته ICT امتحان به پایان رسیده
26 مباني حسابداري 1400/01/25 11:00 کارشناسی ناپیوسته حسابداری امتحان به پایان رسیده
27 مديريت مالي 1 1400/01/25 11:00 کارشناسی پیوسته حسابداری امتحان به پایان رسیده
28 مديريت کيفيت و بهره وري 1400/01/25 11:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی امتحان به پایان رسیده
29 نامه نگاري 1400/01/25 11:00 کارشناسی پیوسته آموزش زبان انگلیسی امتحان به پایان رسیده


چهارشنبه 25 فروردین ساعت 13


ردیف نام آزمون تاریخ شروع آزمون رشته سوال آزمون
1 آمار استنباطي 1400/01/25 13:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی امتحان به پایان رسیده
2 آمار و کاربرد آن در مديريت 2 1400/01/25 13:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی امتحان به پایان رسیده
3 اصول حسابداري 1 1400/01/25 13:00 کارشناسی پیوسته مدیریت اموربانکی امتحان به پایان رسیده
4 اصول و فلسفه آموزش و پرورش 1400/01/25 13:00 کارشناسی پیوسته آموزش زبان انگلیسی امتحان به پایان رسیده
5 اقتصاد خرد 1400/01/25 13:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی امتحان به پایان رسیده
6 اقتصاد مهندسي 1400/01/25 13:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر امتحان به پایان رسیده
7 اقتصاد کلان 1400/01/25 13:00 کارشناسی پیوسته حسابداری امتحان به پایان رسیده
8 بازاريابي بين الملل 1400/01/25 13:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی امتحان به پایان رسیده
9 برنامه سازي سيستم 1400/01/25 13:00 کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر امتحان به پایان رسیده
10 پژوهش عملياتي 1 1400/01/25 13:00 کارشناسی ناپیوسته حسابداری امتحان به پایان رسیده
11 حسابداري شرکتها 1 1400/01/25 13:00 کاردانی فنی حسابداری امتحان به پایان رسیده
12 حسابداري صنعتي 1 1400/01/25 13:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی امتحان به پایان رسیده
13 حسابداري مالياتي 1400/01/25 13:00 کاردانی فنی حسابداری امتحان به پایان رسیده
14 حسابداري مالياتي 1400/01/25 13:00 کارشناسی پیوسته حسابداری امتحان به پایان رسیده
15 حقوق جزاي اختصاصي1 جرايم عليه اموال و مالکيت 1400/01/25 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق امتحان به پایان رسیده
16 حقوق مدني 1(اشخاص وحمايت از محجورين) 1400/01/25 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق امتحان به پایان رسیده
17 حقوق مدني 2 1400/01/25 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق امتحان به پایان رسیده
18 حقوق مدني 5 1400/01/25 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق امتحان به پایان رسیده
19 حقوق ومقررات مدني 1400/01/25 13:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه امتحان به پایان رسیده
20 روانشناسي رفتار مصرف کننده 1400/01/25 13:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی امتحان به پایان رسیده
21 زبان تخصصي مديريت 3و4 1400/01/25 13:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی امتحان به پایان رسیده
22 ساختمان داده ها 1400/01/25 13:00 کاردانی فنی کامپیوتر امتحان به پایان رسیده
23 سازمان هاي پولي و مالي اسلامي و بين المللي 1400/01/25 13:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی امتحان به پایان رسیده
24 فنون مشاوره و روان درماني 1400/01/25 13:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی امتحان به پایان رسیده
25 مباني مديريت مالي 1400/01/25 13:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی امتحان به پایان رسیده
26 مخابرات ديجيتال 1400/01/25 13:00 کارشناسی ناپیوسته ICT امتحان به پایان رسیده
27 مدارهاي الکتريکي و الکترونيکي 1400/01/25 13:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر امتحان به پایان رسیده
28 کنترلهاي داخلي و نظام راهبري شرکتي 1400/01/25 13:00 کارشناسی پیوسته حسابداری امتحان به پایان رسیده


چهارشنبه 25 فروردین ساعت 15


ردیف نام آزمون تاریخ شروع آزمون رشته سوال آزمون
1 آئين دادرسي کيفري 1 1400/01/25 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق امتحان به پایان رسیده
2 اصول اساسي مديريت اسلامي و الگوهاي آن 1400/01/25 15:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه امتحان به پایان رسیده
3 اصول حسابداري 2 1400/01/25 15:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی امتحان به پایان رسیده
4 اصول شبکه هاي سيار و ثابت 1400/01/25 15:00 کارشناسی ناپیوسته ICT امتحان به پایان رسیده
5 بازاريابي و مديريت بازار 1400/01/25 15:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی امتحان به پایان رسیده
6 پژوهش عملياتي 2 1400/01/25 15:00 کارشناسی ناپیوسته حسابداری امتحان به پایان رسیده
7 پول و ارز و بانکداري 1400/01/25 15:00 کارشناسی پیوسته حسابداری امتحان به پایان رسیده
8 تفسير موضوعي قرآن(متون اسلامي) 1400/01/25 15:00 عمومی امتحان به پایان رسیده
9 تفسير موضوعي قرآن(متون اسلامي) 1400/01/25 15:00 عمومی امتحان به پایان رسیده
10 توانبخشي کودکان با نياز هاي ويژه 1400/01/25 15:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی امتحان به پایان رسیده
11 حقوق تجارت 3 اسناد تجاري 1400/01/25 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق امتحان به پایان رسیده
12 حقوق ماليه عمومي 1400/01/25 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق امتحان به پایان رسیده
13 حقوق مدني 2 اموال و مالکيت 1400/01/25 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق امتحان به پایان رسیده
14 حقوق مدني 6 عقود معين قسمت الف 1400/01/25 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق امتحان به پایان رسیده
15 روانشناسي سلامت 1400/01/25 15:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی امتحان به پایان رسیده
16 روانشناسي فيزيولوژيک 1400/01/25 15:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی امتحان به پایان رسیده
17 روش تحقيق 1400/01/25 15:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی امتحان به پایان رسیده
18 رياضيات گسسته 1400/01/25 15:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر امتحان به پایان رسیده
19 سيستم خريد، انبارداري و توزيع 1400/01/25 15:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی امتحان به پایان رسیده
20 مباحث جاري در حسابداري 1400/01/25 15:00 کارشناسی پیوسته حسابداری امتحان به پایان رسیده
21 متون حقوقي 4حقوق بين الملل 1400/01/25 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق امتحان به پایان رسیده
22 مديريت توليد 1400/01/25 15:00 کارشناسی ناپیوسته حسابداری امتحان به پایان رسیده
23 مهندسي نرم افزار 1400/01/25 15:00 کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر امتحان به پایان رسیده


چهارشنبه 25 فروردین ساعت 17


ردیف نام آزمون تاریخ شروع آزمون رشته سوال آزمون
1 انقلاب اسلامي ايران 1400/01/25 17:00 عمومی امتحان به پایان رسیده
2 انقلاب اسلامي ايران 1400/01/25 17:00 عمومی امتحان به پایان رسیده


پنجشنبه 26 فروردین ساعت 9


ردیف نام آزمون تاریخ شروع آزمون رشته سوال آزمون
1 آسيب شناسي اجتماعي 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی امتحان به پایان رسیده
2 اصول حسابرسي 2 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته حسابداری امتحان به پایان رسیده
3 اصول روانشناسي باليني 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی امتحان به پایان رسیده
4 امور مالي بين الملل 1400/01/26 09:00 کارشناسی ناپیوسته حسابداری امتحان به پایان رسیده
5 بازرگاني بين المللي 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی امتحان به پایان رسیده
6 برنامه سازي پيشرفته(2) 1400/01/26 09:00 کاردانی فنی کامپیوتر امتحان به پایان رسیده
7 بيمه هاي تمام خطر 1400/01/26 09:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه امتحان به پایان رسیده
8 پول و ارز و بانکداري 1400/01/26 09:00 کارشناسی ناپیوسته حسابداری امتحان به پایان رسیده
9 تاريخ و مکاتب روانشناسي و نقد آن 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی امتحان به پایان رسیده
10 تحقيق در عمليات 1 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی امتحان به پایان رسیده
11 جرم شناسي 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته حقوق امتحان به پایان رسیده
12 حسابداري شرکتها 2 1400/01/26 09:00 کاردانی فنی حسابداری امتحان به پایان رسیده
13 حسابداري صنعتي 2 1400/01/26 09:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی امتحان به پایان رسیده
14 حقوق اداري 2 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته حقوق امتحان به پایان رسیده
15 حقوق بيمه 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته حقوق امتحان به پایان رسیده
16 حقوق تجارت 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته حسابداری امتحان به پایان رسیده
17 حقوق تجارت 1 تجار و اعمال تجاري 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته حقوق امتحان به پایان رسیده
18 حقوق مدني 3 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته حقوق امتحان به پایان رسیده
19 حقوق کار 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته حقوق امتحان به پایان رسیده
20 روانشناسي اجتماعي 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی امتحان به پایان رسیده
21 روش تحقيق در مديريت 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی امتحان به پایان رسیده
22 زبان تخصصي 1 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته حسابداری امتحان به پایان رسیده
23 ساختمان داده و الگوريتم 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر امتحان به پایان رسیده
24 سيستم عامل(2) 1400/01/26 09:00 کاردانی فنی کامپیوتر امتحان به پایان رسیده
25 شبکه هاي مخابرات نسل جديد 1400/01/26 09:00 کارشناسی ناپیوسته ICT امتحان به پایان رسیده
26 طراحي سيستم هاي ديجيتال 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر امتحان به پایان رسیده
27 فرهنگ و تمدن اسلام و ايران 1400/01/26 09:00 عمومی امتحان به پایان رسیده
28 فرهنگ و تمدن اسلام و ايران 1400/01/26 09:00 عمومی امتحان به پایان رسیده
29 ماليه عمومي و تنظيم خط مشي مالي دولت 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته حسابداری امتحان به پایان رسیده
30 مباني امنيت در ارتباطات 1400/01/26 09:00 کارشناسی ناپیوسته ICT امتحان به پایان رسیده
31 مباني سازمان مديريت 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی امتحان به پایان رسیده
32 مباني مديريت اسلامي و الگوهاي آن 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی امتحان به پایان رسیده
33 متون حقوقي 1 حقوق خصوصي 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته حقوق امتحان به پایان رسیده
34 متون فقه4 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته حقوق امتحان به پایان رسیده
35 مديريت در منابع اسلامي(قرآن،نهج البلاغه وروايات) 1400/01/26 09:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی امتحان به پایان رسیده
36 مديريت عملکرد در سازمان هاي صنعتي 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی امتحان به پایان رسیده
37 مديريت مالي 2 1400/01/26 09:00 کارشناسی ناپیوسته حسابداری امتحان به پایان رسیده
38 مديريت منابع انساني 1400/01/26 09:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی امتحان به پایان رسیده
39 مديريت منابع انساني 1400/01/26 09:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه امتحان به پایان رسیده
40 معماري کامپيوتر 1400/01/26 09:00 کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر امتحان به پایان رسیده
41 نظريه هاي مشاوره و روان درماني 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی امتحان به پایان رسیده
42 هوش مصنوعي 1400/01/26 09:00 کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر امتحان به پایان رسیده
43 کيفرشناسي 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته حقوق امتحان به پایان رسیده


پنجشنبه 26 فروردین ساعت 11


ردیف نام آزمون تاریخ شروع آزمون رشته سوال آزمون
1 اصول تنظيم و کنترل بودجه دولت 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته حسابداری امتحان به پایان رسیده
2 اصول سرپرستي سازمان 1400/01/26 11:00 کاردانی فنی کامپیوتر امتحان به پایان رسیده
3 انگيزش و هيجان 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی امتحان به پایان رسیده
4 برنامه ريزي و کنترل توليد و موجوديها 1400/01/26 11:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی امتحان به پایان رسیده
5 برنامه سازي پيشرفته (1) 1400/01/26 11:00 کاردانی فنی کامپیوتر امتحان به پایان رسیده
6 پژوهش عملياتي 1 1400/01/26 11:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه امتحان به پایان رسیده
7 تجارت الکترونيک 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی امتحان به پایان رسیده
8 تحقيق در عمليات 2 1400/01/26 11:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی امتحان به پایان رسیده
9 حسابداري پيشرفته 1 1400/01/26 11:00 کارشناسی ناپیوسته حسابداری امتحان به پایان رسیده
10 حسابداري دولتي 1 1400/01/26 11:00 کاردانی فنی حسابداری امتحان به پایان رسیده
11 حسابداري صنعتي 3 1400/01/26 11:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی امتحان به پایان رسیده
12 حقوق اساسي 3 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته حقوق امتحان به پایان رسیده
13 حقوق بين الملل عمومي 1 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته حقوق امتحان به پایان رسیده
14 حقوق تجارت4(ورشکستگي) 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته حقوق امتحان به پایان رسیده
15 حقوق تطبيقي 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته حقوق امتحان به پایان رسیده
16 حقوق محيط زيست 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته حقوق امتحان به پایان رسیده
17 حقوق مدني 6 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته حقوق امتحان به پایان رسیده
18 دانش خانواده 1400/01/26 11:00 عمومی امتحان به پایان رسیده
19 دانش خانواده و جمعيت 1400/01/26 11:00 عمومی امتحان به پایان رسیده
20 روابط صنعتي 1400/01/26 11:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی امتحان به پایان رسیده
21 روانشناسي تحولي(رشد) 1 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی امتحان به پایان رسیده
22 روش تحقيق (کمي و کيفي) 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی امتحان به پایان رسیده
23 رياضي کاربردي 1400/01/26 11:00 کارشناسی ناپیوسته ICT امتحان به پایان رسیده
24 زبان تخصصي 2 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته حسابداری امتحان به پایان رسیده
25 زبان تخصصي 2 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی امتحان به پایان رسیده
26 زبان تخصصي1 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی امتحان به پایان رسیده
27 سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري 1400/01/26 11:00 کارشناسی ناپیوسته حسابداری امتحان به پایان رسیده
28 سيستم هاي خريد انبارداري و توزيع 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی امتحان به پایان رسیده
29 شبيه سازي کامپيوتري 1400/01/26 11:00 کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر امتحان به پایان رسیده
30 شبکه هاي کامپيوتري 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر امتحان به پایان رسیده
31 شيوه ارائه مطالب فني 1400/01/26 11:00 کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر امتحان به پایان رسیده
32 شيوه هاي اصلاح و تغيير رفتار 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی امتحان به پایان رسیده
33 مالي 1 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته حسابداری امتحان به پایان رسیده
34 مباني برنامه ريزي پيشرفت و عدالت 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی امتحان به پایان رسیده
35 مباني حسابداري بخش عمومي 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته حسابداری امتحان به پایان رسیده
36 مباني سازمان و مديريت 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی امتحان به پایان رسیده
37 متون روانشناسي به انگليسي 1 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی امتحان به پایان رسیده
38 مخابرات ماهواره اي 1400/01/26 11:00 کارشناسی ناپیوسته ICT امتحان به پایان رسیده
39 مدارهاي منطقي 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر امتحان به پایان رسیده
40 مديريت ريسک بيمه 1400/01/26 11:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه امتحان به پایان رسیده
41 مديريت و کنترل پروژه هاي فناوري اطلاعات 1400/01/26 11:00 کارشناسی ناپیوسته ICT امتحان به پایان رسیده


پنجشنبه 26 فروردین ساعت 13


ردیف نام آزمون تاریخ شروع آزمون رشته سوال آزمون
1 آئين دادرسي کيفري2 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق امتحان به پایان رسیده
2 آشنايي با دفاع مقدس 1400/01/26 13:00 عمومی امتحان به پایان رسیده
3 آشنايي با دفاع مقدس 1400/01/26 13:00 عمومی امتحان به پایان رسیده
4 آشنايي با سرويس هاي ارزش افزوده VAS 1400/01/26 13:00 کارشناسی ناپیوسته ICT امتحان به پایان رسیده
5 آمار و احتمالات 1400/01/26 13:00 کاردانی فنی کامپیوتر امتحان به پایان رسیده
6 اصول فقه2 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق امتحان به پایان رسیده
7 اصول فقه2 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق امتحان به پایان رسیده
8 انسان در اسلام 1400/01/26 13:00 عمومی امتحان به پایان رسیده
9 بهره وري و تجزيه و تحليل آن در سازمان 1400/01/26 13:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی امتحان به پایان رسیده
10 تحقيق در عمليات 1 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی امتحان به پایان رسیده
11 تحقيق در عمليات 3 1400/01/26 13:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی امتحان به پایان رسیده
12 حسابداري پيشرفته 2 1400/01/26 13:00 کارشناسی ناپیوسته حسابداری امتحان به پایان رسیده
13 حسابداري صنعتي 1 1400/01/26 13:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه امتحان به پایان رسیده
14 حسابداري و حسابرسي بخش عمومي 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته حسابداری امتحان به پایان رسیده
15 حقوق بين الملل عمومي 2 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق امتحان به پایان رسیده
16 حقوق تطبيقي 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق امتحان به پایان رسیده
17 حقوق جزاي اختصاصي3 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق امتحان به پایان رسیده
18 حقوق سازمانهاي بين الملي 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق امتحان به پایان رسیده
19 حقوق مدني 3 کليات قراردادها 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق امتحان به پایان رسیده
20 حقوق مدني 4 الزامات خارج از قرارداد 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق امتحان به پایان رسیده
21 حقوق هوايي 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق امتحان به پایان رسیده
22 حقوق هوايي 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق امتحان به پایان رسیده
23 رفتار سازماني 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته حسابداری امتحان به پایان رسیده
24 روابط کار در سازمان 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی امتحان به پایان رسیده
25 روانشناسي تحولي(رشد) 2 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی امتحان به پایان رسیده
26 روانشناسي صنعتي 1400/01/26 13:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی امتحان به پایان رسیده
27 روانشناسي عمومي 1400/01/26 13:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی امتحان به پایان رسیده
28 زبان تخصصي 3و4 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی امتحان به پایان رسیده
29 زبان خارجه عمومي 1400/01/26 13:00 عمومی امتحان به پایان رسیده
30 زبان خارجه عمومي 1400/01/26 13:00 عمومی امتحان به پایان رسیده
31 سازمان و مديريت شرکت هاي بيمه 1400/01/26 13:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه امتحان به پایان رسیده
32 سيستم هاي اطلاعاتي در مديريت 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی امتحان به پایان رسیده
33 سيستمهاي خبره 1400/01/26 13:00 کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر امتحان به پایان رسیده
34 شبکه هاي محلي کامپيوتري 1400/01/26 13:00 کاردانی فنی کامپیوتر امتحان به پایان رسیده
35 طرح ريزي، تعميرات و نگهداري 1400/01/26 13:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی امتحان به پایان رسیده
36 قواعدفقه 1 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق امتحان به پایان رسیده
37 مالي 2 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته حسابداری امتحان به پایان رسیده
38 مالياتي 1 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته حسابداری امتحان به پایان رسیده
39 متون روانشناسي به انگليسي 2 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی امتحان به پایان رسیده
40 مديريت استراتژيک 1400/01/26 13:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی امتحان به پایان رسیده
41 مديريت رفتار سازماني 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی امتحان به پایان رسیده
42 مديريت رفتار سازماني 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی امتحان به پایان رسیده
43 مديريت مالي 2 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی امتحان به پایان رسیده
44 مديريت مالي 2 1400/01/26 13:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی امتحان به پایان رسیده
45 نظريه زبان ها و ماشين ها 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر امتحان به پایان رسیده
46 نمونه سازي سيستم هاي پيچيده سخت افزاري-نرم افزاري 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر امتحان به پایان رسیده


پنجشنبه 26 فروردین ساعت 15


ردیف نام آزمون تاریخ شروع آزمون رشته سوال آزمون
1 آئين دادرسي کيفري2 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق امتحان به پایان رسیده
2 آمار واحتمالات و کاربرد آن در مديريت 1 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی امتحان به پایان رسیده
3 آيين دادرسي مدني3 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق امتحان به پایان رسیده
4 اخلاق و تربيت اسلامي 1400/01/26 15:00 عمومی امتحان به پایان رسیده
5 اخلاق و تربيت اسلامي 1400/01/26 15:00 عمومی امتحان به پایان رسیده
6 بررسي اقتصادي طرح هاي صنعتي 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی امتحان به پایان رسیده
7 بررسي اقتصادي طرحهاي صنعتي 1400/01/26 15:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی امتحان به پایان رسیده
8 تحقيق در عمليات 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته حسابداری امتحان به پایان رسیده
9 تحقيق در عمليات 2 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی امتحان به پایان رسیده
10 تحليل و طراحي سيستم ها 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر امتحان به پایان رسیده
11 تنظيم مقررات در مخابرات و سازمان ها 1400/01/26 15:00 کارشناسی ناپیوسته ICT امتحان به پایان رسیده
12 حسابداري مالي 1400/01/26 15:00 کاردانی فنی حسابداری امتحان به پایان رسیده
13 حسابرسي 1 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی امتحان به پایان رسیده
14 حسابرسي 1 1400/01/26 15:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی امتحان به پایان رسیده
15 حقوق جزاي اختصاصي 1 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق امتحان به پایان رسیده
16 حقوق جزاي اختصاصي 2 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق امتحان به پایان رسیده
17 حقوق جزاي عمومي 2 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق امتحان به پایان رسیده
18 حقوق دريايي 1400/01/26 15:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه امتحان به پایان رسیده
19 حقوق فضاي مجازي 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق امتحان به پایان رسیده
20 ذخيره و بازيابي اطلاعات 1400/01/26 15:00 کاردانی فنی کامپیوتر امتحان به پایان رسیده
21 روانشناسي تجربي 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی امتحان به پایان رسیده
22 روانشناسي شناختي 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی امتحان به پایان رسیده
23 روانشناسي و مشاوره خانواده 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی امتحان به پایان رسیده
24 رياضي مهندسي 1400/01/26 15:00 کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر امتحان به پایان رسیده
25 رياضيات مهندسي 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر امتحان به پایان رسیده
26 زبان فني 1400/01/26 15:00 کاردانی فنی کامپیوتر امتحان به پایان رسیده
27 ساختمان داده 1400/01/26 15:00 کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر امتحان به پایان رسیده
28 قواعد فقه 1 مدني 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق امتحان به پایان رسیده
29 مالياتي 2 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته حسابداری امتحان به پایان رسیده
30 ماليه عمومي و خط مشي دولتها 1400/01/26 15:00 کارشناسی ناپیوسته حسابداری امتحان به پایان رسیده
31 مباحث جاري در حسابداري 1400/01/26 15:00 کارشناسی ناپیوسته حسابداری امتحان به پایان رسیده
32 مباني اينترنت 1400/01/26 15:00 کاردانی فنی کامپیوتر امتحان به پایان رسیده
33 مباني سازمان و مديريت 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته مدیریت اموربانکی امتحان به پایان رسیده
34 مباني مديريت اسلامي و الگوهاي آن 1400/01/26 15:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی امتحان به پایان رسیده
35 متون فقه3 حقوق عمومي و بين الملل 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق امتحان به پایان رسیده
36 مديريت استراتژيک فناوري اطلاعات 1400/01/26 15:00 کارشناسی ناپیوسته ICT امتحان به پایان رسیده
37 مديريت مالي 1 1400/01/26 15:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه امتحان به پایان رسیده
38 مديريت منابع انساني 1400/01/26 15:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی امتحان به پایان رسیده
39 مديريت منابع انساني 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی امتحان به پایان رسیده
40 مديريت منابع انساني 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی امتحان به پایان رسیده
41 منطق حقوق 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق امتحان به پایان رسیده
42 مکاتبات تجاري و گزارش نويسي 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته حسابداری امتحان به پایان رسیده
43 کنترل و کيفيت آماري 1400/01/26 15:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی امتحان به پایان رسیده


پنجشنبه 26 فروردین ساعت 17


ردیف نام آزمون تاریخ شروع آزمون رشته سوال آزمون
1 آمار و احتمالات و کاربرد آن در مديريت 2 1400/01/26 17:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی امتحان به پایان رسیده
2 انديشه اسلامي 1 1400/01/26 17:00 عمومی امتحان به پایان رسیده
3 انديشه اسلامي 2 1400/01/26 17:00 عمومی امتحان به پایان رسیده
4 انديشه اسلامي 2 1400/01/26 17:00 عمومی امتحان به پایان رسیده
5 تحقيقات بازاريابي 1400/01/26 17:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی امتحان به پایان رسیده
6 متون حقوقي 2حقوق جزايي 1400/01/26 17:00 کارشناسی پیوسته حقوق امتحان به پایان رسیده


جمعه 27 فروردین ساعت 9


ردیف نام آزمون تاریخ شروع آزمون رشته سوال آزمون
1 آسيب شناسي رواني 1 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی امتحان به پایان رسیده
2 آموزش مهارت هاي حرفه اي 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی امتحان به پایان رسیده
3 آموزه هاي روانشناختي در قرآن و حديث 2 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی امتحان به پایان رسیده
4 آواشناسي 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته آموزش زبان انگلیسی امتحان به پایان رسیده
5 آيين دادرسي کيفري1 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته حقوق امتحان به پایان رسیده
6 اسناد معاملات تجاري 1400/01/27 09:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه امتحان به پایان رسیده
7 اصول حسابداري 1 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته حسابداری امتحان به پایان رسیده
8 اقتصاد خرد 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی امتحان به پایان رسیده
9 اقتصاد خرد 1400/01/27 09:00 کاردانی ناپیوسته مدیریت بازرگانی امتحان به پایان رسیده
10 اقتصاد خرد(اصول علم اقتصاد 1) 1400/01/27 09:00 کاردانی ناپیوسته حسابداری امتحان به پایان رسیده
11 اقتصاد کلان 1400/01/27 09:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی امتحان به پایان رسیده
12 اقتصاد کلان 1400/01/27 09:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی امتحان به پایان رسیده
13 اقتصاد کلان 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی امتحان به پایان رسیده
14 اقتصاد کلان 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته مدیریت اموربانکی امتحان به پایان رسیده
15 برنامه سازي پيشرفته 1400/01/27 09:00 کارشناسی ناپیوسته ICT امتحان به پایان رسیده
16 بهايابي 1 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته حسابداری امتحان به پایان رسیده
17 پايگاه داده ها 1400/01/27 09:00 کاردانی فنی کامپیوتر امتحان به پایان رسیده
18 ترجمه متون ساده 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته آموزش زبان انگلیسی امتحان به پایان رسیده
19 حسابداري صنعتي 3 1400/01/27 09:00 کارشناسی ناپیوسته حسابداری امتحان به پایان رسیده
20 حسابداري موارد خاص 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته حسابداری امتحان به پایان رسیده
21 حسابداري ميانه 2 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته حسابداری امتحان به پایان رسیده
22 حقوق تجارت 2 شرکت ها 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته حقوق امتحان به پایان رسیده
23 حقوق تجارت 4 ورشکستگي 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته حقوق امتحان به پایان رسیده
24 حقوق جزاي اختصاصي3 جرايم عليه تماميت جسماني اشخاص 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته حقوق امتحان به پایان رسیده
25 حقوق مدني 4 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته حقوق امتحان به پایان رسیده
26 حقوق مدني 7 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته حقوق امتحان به پایان رسیده
27 خواندن و درک مفاهيم 1 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته آموزش زبان انگلیسی امتحان به پایان رسیده
28 روان سنجي 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی امتحان به پایان رسیده
29 روانشناسي اجتماعي کاربردي 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی امتحان به پایان رسیده
30 روانشناسي سازماني 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته حسابداری امتحان به پایان رسیده
31 روانشناسي عمومي 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته مدیریت اموربانکی امتحان به پایان رسیده
32 روانشناسي کار 1400/01/27 09:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه امتحان به پایان رسیده
33 روش تحقيق 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته حقوق امتحان به پایان رسیده
34 روشهاي آماري 1400/01/27 09:00 کاردانی فنی حسابداری امتحان به پایان رسیده
35 رياضي عمومي 1400/01/27 09:00 کاردانی فنی کامپیوتر امتحان به پایان رسیده
36 رياضيات پايه 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی امتحان به پایان رسیده
37 سازمان پولي و مالي بين المللي 1400/01/27 09:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی امتحان به پایان رسیده
38 سياست هاي پولي و مالي 1400/01/27 09:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی امتحان به پایان رسیده
39 سيگنال ها و سيستم ها 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر امتحان به پایان رسیده
40 طراحي الگوريتم 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر امتحان به پایان رسیده
41 فنون تجزيه و تحليل و طراحي سيستم ها 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی امتحان به پایان رسیده
42 فيزيک1 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر امتحان به پایان رسیده
43 مباحث اساسي در روانشناسي 1 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی امتحان به پایان رسیده
44 مباحث ويژه 1400/01/27 09:00 کارشناسی ناپیوسته ICT امتحان به پایان رسیده
45 مباني برنامه ريزي پيشرفت و عدالت 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی امتحان به پایان رسیده
46 مباني مديريت اسلامي و الگوهاي آن 1400/01/27 09:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه امتحان به پایان رسیده
47 مديريت مالي 1 از منظر اسلام 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی امتحان به پایان رسیده
48 معادلات ديفرانسيل 1400/01/27 09:00 کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر امتحان به پایان رسیده
49 مهندسي اينترنت 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر امتحان به پایان رسیده
50 کليات حقوق 1400/01/27 09:00 کاردانی فنی حسابداری امتحان به پایان رسیده
51 کليات حقوق جزا 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته حقوق امتحان به پایان رسیده


جمعه 27 فروردین ساعت 11


ردیف نام آزمون تاریخ شروع آزمون رشته سوال آزمون
1 آسيب شناسي رواني 2 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی امتحان به پایان رسیده
2 آشنايي با قوانين کسب و کار 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی امتحان به پایان رسیده
3 آمار و کاربرد آن در مديريت 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته مدیریت اموربانکی امتحان به پایان رسیده
4 آمار و کاربرد آن در مديريت 2 1400/01/27 11:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی امتحان به پایان رسیده
5 آموزش مهارت هاي حرفه اي 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی امتحان به پایان رسیده
6 اخلاق حرفه اي در مديريت با رويکرد اسلامي 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی امتحان به پایان رسیده
7 اصول حسابداري 1 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی امتحان به پایان رسیده
8 اصول حسابداري 1 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی امتحان به پایان رسیده
9 اصول حسابداري 1 1400/01/27 11:00 کاردانی ناپیوسته مدیریت بازرگانی امتحان به پایان رسیده
10 اصول حسابداري 2 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته حسابداری امتحان به پایان رسیده
11 اقتصاد مهندسي در ICT 1400/01/27 11:00 کارشناسی ناپیوسته ICT امتحان به پایان رسیده
12 اقتصاد کلان 1400/01/27 11:00 کاردانی فنی حسابداری امتحان به پایان رسیده
13 بازرگاني بين المللي 1400/01/27 11:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی امتحان به پایان رسیده
14 بهايابي 2 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته حسابداری امتحان به پایان رسیده
15 بيمه اشخاص 2 1400/01/27 11:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه امتحان به پایان رسیده
16 پايگاه داده 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر امتحان به پایان رسیده
17 تکنولوژي مخابرات 1400/01/27 11:00 کارشناسی ناپیوسته ICT امتحان به پایان رسیده
18 جامعه شناسي سازمان ها 1400/01/27 11:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه امتحان به پایان رسیده
19 جغرافياي اقتصادي ايران 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته مدیریت اموربانکی امتحان به پایان رسیده
20 حسابداري ابزار و عقود مالي اسلامي 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته حسابداری امتحان به پایان رسیده
21 حسابداري پيشرفته 1 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته حسابداری امتحان به پایان رسیده
22 حسابداري دولتي 2 1400/01/27 11:00 کارشناسی ناپیوسته حسابداری امتحان به پایان رسیده
23 حقوق بازرگاني 1400/01/27 11:00 کاردانی ناپیوسته حسابداری امتحان به پایان رسیده
24 حقوق بين المللي خصوصي1 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته حقوق امتحان به پایان رسیده
25 حقوق مدني 1 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته حقوق امتحان به پایان رسیده
26 حقوق مدني 7 عقود معين قسمت ب 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته حقوق امتحان به پایان رسیده
27 حقوق مدني 8 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته حقوق امتحان به پایان رسیده
28 داوري بين المللي 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته حقوق امتحان به پایان رسیده
29 دستور و نگارش 1 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته آموزش زبان انگلیسی امتحان به پایان رسیده
30 روانشناسي يادگيري 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی امتحان به پایان رسیده
31 رياضي کاربردي 1 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته حسابداری امتحان به پایان رسیده
32 رياضيات و کاربرد آن در مديريت 2 1400/01/27 11:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی امتحان به پایان رسیده
33 زبان پيش 1400/01/27 11:00 عمومی امتحان به پایان رسیده
34 زبان پيش 1400/01/27 11:00 عمومی امتحان به پایان رسیده
35 زبان پيش 1400/01/27 11:00 عمومی امتحان به پایان رسیده
36 زبان تخصصي نرم افزار 1400/01/27 11:00 کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر امتحان به پایان رسیده
37 سيستم هاي اطلاعاتي در مديريت 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی امتحان به پایان رسیده
38 فيزيک الکتريسيته ومغناطيس 1400/01/27 11:00 کاردانی فنی کامپیوتر امتحان به پایان رسیده
39 مباحث ويژه 1400/01/27 11:00 کاردانی فنی کامپیوتر امتحان به پایان رسیده
40 مباني راهنمايي و مشاوره 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی امتحان به پایان رسیده
41 مباني مديريت 1400/01/27 11:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی امتحان به پایان رسیده
42 مباني کامپيوتر و برنامه نويسي 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر امتحان به پایان رسیده
43 مساله يابي و حل مساله 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی امتحان به پایان رسیده
44 هوش مصنوعي و سيستم هاي خبره 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر امتحان به پایان رسیده
45 کليات زبانشناسي2 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته آموزش زبان انگلیسی امتحان به پایان رسیده


جمعه 27 فروردین ساعت 13


ردیف نام آزمون تاریخ شروع آزمون رشته سوال آزمون
1 آزمون هاي روانشناختي 1 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی امتحان به پایان رسیده
2 آمار توصيفي 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی امتحان به پایان رسیده
3 آمار و کاربرد ان در مديريت 2 1400/01/27 13:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی امتحان به پایان رسیده
4 آيين دادرسي مدني1 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق امتحان به پایان رسیده
5 اخلاق حرفه اي در مديريت با رويکرد اسلامي 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی امتحان به پایان رسیده
6 اصول حسابداري 1 1400/01/27 13:00 کاردانی ناپیوسته حسابداری امتحان به پایان رسیده
7 اصول حسابداري 1 1400/01/27 13:00 کارشناسی ناپیوسته حسابداری امتحان به پایان رسیده
8 اصول حسابداري 2 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی امتحان به پایان رسیده
9 اصول فقه 1 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق امتحان به پایان رسیده
10 اصول و مباني مديريت از ديدگاه اسلام 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی امتحان به پایان رسیده
11 اقتصاد خرد 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته مدیریت اموربانکی امتحان به پایان رسیده
12 انديشه اسلامي 1 1400/01/27 13:00 عمومی امتحان به پایان رسیده
13 بازاريابي بين المللي 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی امتحان به پایان رسیده
14 برنامه سازي پيشرفته 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر امتحان به پایان رسیده
15 بهره وري و تجزيه و تحليل آن در سازمان ها 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی امتحان به پایان رسیده
16 بيان شفاهي داستان1 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته آموزش زبان انگلیسی امتحان به پایان رسیده
17 ترجمه پيشرفته 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته آموزش زبان انگلیسی امتحان به پایان رسیده
18 توسعه اقتصادي و برنامه ريزي 1400/01/27 13:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه امتحان به پایان رسیده
19 حسابداري صنعتي 1 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی امتحان به پایان رسیده
20 حسابداري صنعتي 2 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته حسابداری امتحان به پایان رسیده
21 حسابداري ميانه 1 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته حسابداری امتحان به پایان رسیده
22 حسابرسي 2 1400/01/27 13:00 کارشناسی ناپیوسته حسابداری امتحان به پایان رسیده
23 حقوق ارتباطات 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق امتحان به پایان رسیده
24 حقوق بشر در اسلام 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق امتحان به پایان رسیده
25 حقوق بين الملل خصوصي2 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق امتحان به پایان رسیده
26 حقوق جزاي اختصاصي2 جرايم عليه مصالح عمومي کشور 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق امتحان به پایان رسیده
27 حقوق جزاي عمومي 3 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق امتحان به پایان رسیده
28 روانشناسي تربيتي 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی امتحان به پایان رسیده
29 روانشناسي صنعتي 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی امتحان به پایان رسیده
30 روانشناسي کودکان با نيازهاي ويژه 1 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی امتحان به پایان رسیده
31 روش هاي رسمي در مهندسي نرم افزار 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر امتحان به پایان رسیده
32 رياضي کاربردي 1400/01/27 13:00 کاردانی فنی کامپیوتر امتحان به پایان رسیده
33 رياضي کاربردي 2 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته حسابداری امتحان به پایان رسیده
34 زبان تخصصي در ICT 1400/01/27 13:00 کارشناسی ناپیوسته ICT امتحان به پایان رسیده
35 زبان فني 1400/01/27 13:00 کاردانی فنی حسابداری امتحان به پایان رسیده
36 زبان ماشين واسمبلي 1400/01/27 13:00 کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر امتحان به پایان رسیده
37 قواعد فقه 2 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق امتحان به پایان رسیده
38 گرافيک کامپيوتري 1400/01/27 13:00 کاردانی فنی کامپیوتر امتحان به پایان رسیده
39 گفت و شنود 1 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته آموزش زبان انگلیسی امتحان به پایان رسیده
40 مباني حسابداري مديريت 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته حسابداری امتحان به پایان رسیده
41 مباني علم اقتصاد 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق امتحان به پایان رسیده
42 مباني مديريت اسلامي و الگوهاي آن 1400/01/27 13:00 کاردانی ناپیوسته مدیریت بازرگانی امتحان به پایان رسیده
43 مباني مديريت مالي 1400/01/27 13:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی امتحان به پایان رسیده
44 متون فقه 2 فقه خانواده 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق امتحان به پایان رسیده
45 مديريت سرمايه گذاري 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته حسابداری امتحان به پایان رسیده
46 مديريت مالي 1400/01/27 13:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی امتحان به پایان رسیده
47 مديريت مالي 1 1400/01/27 13:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی امتحان به پایان رسیده


جمعه 27 فروردین ساعت 15


ردیف نام آزمون تاریخ شروع آزمون رشته سوال آزمون
1 آزمون هاي روانشناختي 2 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی امتحان به پایان رسیده
2 آمار کاربردي 2 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته حسابداری امتحان به پایان رسیده
3 آموزه هاي روانشناختي در قرآن و حديث 1 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی امتحان به پایان رسیده
4 آيين دادرسي مدني2 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق امتحان به پایان رسیده
5 احکام کسب و کار 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی امتحان به پایان رسیده
6 احکام کسب و کار 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی امتحان به پایان رسیده
7 ادله اثبات دعوي 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق امتحان به پایان رسیده
8 اصول تنظيم و کنترل بودجه 1400/01/27 15:00 کاردانی فنی حسابداری امتحان به پایان رسیده
9 بازار يابي و مديريت بازار (بارويکرد اسلامي) 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی امتحان به پایان رسیده
10 برنامه ريزي و توسعه 1400/01/27 15:00 کارشناسی ناپیوسته حسابداری امتحان به پایان رسیده
11 پزشکي قانوني 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق امتحان به پایان رسیده
12 تاريخ حقوق 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق امتحان به پایان رسیده
13 توسعه اقتصادي و برنامه ريزي 1400/01/27 15:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی امتحان به پایان رسیده
14 حسابداري ميانه 2 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته حسابداری امتحان به پایان رسیده
15 حسابرسي 1 1400/01/27 15:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه امتحان به پایان رسیده
16 حسابرسي 2 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته حسابداری امتحان به پایان رسیده
17 حقوق اداري2 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق امتحان به پایان رسیده
18 حقوق بازرگاني 1400/01/27 15:00 کاردانی ناپیوسته مدیریت بازرگانی امتحان به پایان رسیده
19 حقوق جزاي عمومي 3 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق امتحان به پایان رسیده
20 حقوق مدني 5 حقوق خانواده 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق امتحان به پایان رسیده
21 حقوق کار 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق امتحان به پایان رسیده
22 درآمدي بر ادبيات1 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته آموزش زبان انگلیسی امتحان به پایان رسیده
23 روانشناسي کودکان با نيازهاي ويژه 2 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی امتحان به پایان رسیده
24 رياضي عمومي 1 1400/01/27 15:00 کاردانی فنی حسابداری امتحان به پایان رسیده
25 رياضيات پايه 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی امتحان به پایان رسیده
26 رياضيات و کاربرد آن در مديريت 1 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته مدیریت اموربانکی امتحان به پایان رسیده
27 زبان تخصصي 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر امتحان به پایان رسیده
28 زبان تخصصي 3و4 1400/01/27 15:00 کارشناسی ناپیوسته حسابداری امتحان به پایان رسیده
29 سخت افزار کامپيوتر 1400/01/27 15:00 کاردانی فنی کامپیوتر امتحان به پایان رسیده
30 سيستم هاي اطلاعاتي مديريت 1400/01/27 15:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی امتحان به پایان رسیده
31 سيستم هاي اطلاعاتي مديريت 1400/01/27 15:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی امتحان به پایان رسیده
32 عربي پايه 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق امتحان به پایان رسیده
33 عربي پيش دانشگاهي 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق امتحان به پایان رسیده
34 فارسي عمومي 1400/01/27 15:00 عمومی امتحان به پایان رسیده
35 فارسي عمومي 1400/01/27 15:00 عمومی امتحان به پایان رسیده
36 فنون تجزيه وتحليل و طراحي سيستم ها 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی امتحان به پایان رسیده
37 مباني ICT 1400/01/27 15:00 کارشناسی ناپیوسته ICT امتحان به پایان رسیده
38 مباني جامعه شناسي 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی امتحان به پایان رسیده
39 مباني سازمان و مديريت 1400/01/27 15:00 کاردانی ناپیوسته حسابداری امتحان به پایان رسیده
40 متون حقوقي 3حقوق عمومي 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق امتحان به پایان رسیده
41 معماري کامپيوتر 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر امتحان به پایان رسیده
42 مهندسي اينترنت 1400/01/27 15:00 کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر امتحان به پایان رسیده


جمعه 27 فروردین ساعت 17


ردیف نام آزمون تاریخ شروع آزمون رشته سوال آزمون
1 حقوق اساسي 1 1400/01/27 17:00 کارشناسی پیوسته حقوق امتحان به پایان رسیده
2 رياضي پيش 1400/01/27 17:00 عمومی امتحان به پایان رسیده
3 رياضي پيش 1400/01/27 17:00 عمومی امتحان به پایان رسیده
4 سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار 1400/01/27 17:00 کارشناسی ناپیوسته حسابداری امتحان به پایان رسیده
5 مقدمه علم حقوق 1400/01/27 17:00 کارشناسی پیوسته حقوق امتحان به پایان رسیده
6 مقدمه علم حقوق 1400/01/27 17:00 کارشناسی پیوسته حقوق امتحان به پایان رسیده