جزئیاتتاريخ تحليلي صدر اسلام
نام آزمون
تاريخ تحليلي صدر اسلام
تاریخ شروع آزمون
1400/01/25 11:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/25 11:30
رشته
عمومی
لینک سوال آزمون
\upload\1505.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی