جزئیاتتکنولوژي مخابرات
نام آزمون
تکنولوژي مخابرات
تاریخ شروع آزمون
1400/01/27 11:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/27 11:30
رشته
کارشناسی ناپیوسته ICT
لینک سوال آزمون
\upload\1496.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی