جزئیاتمديريت و کنترل پروژه هاي فناوري اطلاعات
نام آزمون
مديريت و کنترل پروژه هاي فناوري اطلاعات
تاریخ شروع آزمون
1400/01/26 11:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/26 11:30
رشته
کارشناسی ناپیوسته ICT
لینک سوال آزمون
\upload\1493.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی