جزئیاتمباني امنيت در ارتباطات
نام آزمون
مباني امنيت در ارتباطات
تاریخ شروع آزمون
1400/01/26 09:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/26 09:30
رشته
کارشناسی ناپیوسته ICT
لینک سوال آزمون
\upload\1492.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی