جزئیاتتنظيم مقررات در مخابرات و سازمان ها
نام آزمون
تنظيم مقررات در مخابرات و سازمان ها
تاریخ شروع آزمون
1400/01/26 15:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/26 15:30
رشته
کارشناسی ناپیوسته ICT
لینک سوال آزمون
\upload\1491.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی