جزئیاتشبکه هاي مخابرات نسل جديد
نام آزمون
شبکه هاي مخابرات نسل جديد
تاریخ شروع آزمون
1400/01/26 09:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/26 09:30
رشته
کارشناسی ناپیوسته ICT
لینک سوال آزمون
\upload\1488.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی