جزئیاتاصول شبکه هاي سيار و ثابت
نام آزمون
اصول شبکه هاي سيار و ثابت
تاریخ شروع آزمون
1400/01/25 15:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/25 15:30
رشته
کارشناسی ناپیوسته ICT
لینک سوال آزمون
\upload\1487.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی