جزئیاتمخابرات ديجيتال
نام آزمون
مخابرات ديجيتال
تاریخ شروع آزمون
1400/01/25 13:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/25 13:30
رشته
کارشناسی ناپیوسته ICT
لینک سوال آزمون
\upload\1486.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی