جزئیاتشبکه هاي کامپيوتري
نام آزمون
شبکه هاي کامپيوتري
تاریخ شروع آزمون
1400/01/25 09:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/25 09:30
رشته
کارشناسی ناپیوسته ICT
لینک سوال آزمون
\upload\1485.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی