جزئیاتمباني برق و تاسيسات در بهره برداري از سيستم هاي مخابراتي
نام آزمون
مباني برق و تاسيسات در بهره برداري از سيستم هاي مخابراتي
تاریخ شروع آزمون
1400/01/25 11:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/25 11:30
رشته
کارشناسی ناپیوسته ICT
لینک سوال آزمون
\upload\1484.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی