جزئیاتمباني ICT
نام آزمون
مباني ICT
تاریخ شروع آزمون
1400/01/27 15:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/27 15:30
رشته
کارشناسی ناپیوسته ICT
لینک سوال آزمون
\upload\1483.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی