جزئیاتاقتصاد مهندسي در ICT
نام آزمون
اقتصاد مهندسي در ICT
تاریخ شروع آزمون
1400/01/27 11:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/27 11:30
رشته
کارشناسی ناپیوسته ICT
لینک سوال آزمون
\upload\1481.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی