جزئیاترياضي کاربردي
نام آزمون
رياضي کاربردي
تاریخ شروع آزمون
1400/01/26 11:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/26 11:30
رشته
کارشناسی ناپیوسته ICT
لینک سوال آزمون
\upload\1480.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی