جزئیاتبرنامه سازي پيشرفته
نام آزمون
برنامه سازي پيشرفته
تاریخ شروع آزمون
1400/01/27 09:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/27 09:30
رشته
کارشناسی ناپیوسته ICT
لینک سوال آزمون
\upload\1479.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی