جزئیاتکنترل و کيفيت آماري
نام آزمون
کنترل و کيفيت آماري
تاریخ شروع آزمون
1400/01/26 15:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/26 15:30
رشته
کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی
لینک سوال آزمون
\upload\1478.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی