جزئیاتبهره وري و تجزيه و تحليل آن در سازمان
نام آزمون
بهره وري و تجزيه و تحليل آن در سازمان
تاریخ شروع آزمون
1400/01/26 13:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/26 13:30
رشته
کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی
لینک سوال آزمون
\upload\1476.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی