جزئیاتبرنامه ريزي و کنترل توليد و موجوديها
نام آزمون
برنامه ريزي و کنترل توليد و موجوديها
تاریخ شروع آزمون
1400/01/26 11:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/26 11:30
رشته
کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی
لینک سوال آزمون
\upload\1475.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی