جزئیاتبررسي اقتصادي طرحهاي صنعتي
نام آزمون
بررسي اقتصادي طرحهاي صنعتي
تاریخ شروع آزمون
1400/01/26 15:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/26 15:30
رشته
کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی
لینک سوال آزمون
\upload\1473.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی