جزئیاتطرح ريزي، تعميرات و نگهداري
نام آزمون
طرح ريزي، تعميرات و نگهداري
تاریخ شروع آزمون
1400/01/26 13:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/26 13:30
رشته
کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی
لینک سوال آزمون
\upload\1472.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی