جزئیاتبازاريابي و مديريت بازار
نام آزمون
بازاريابي و مديريت بازار
تاریخ شروع آزمون
1400/01/25 15:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/25 15:30
رشته
کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی
لینک سوال آزمون
\upload\1469.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی