جزئیاتمديريت مالي
نام آزمون
مديريت مالي
تاریخ شروع آزمون
1400/01/27 13:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/27 13:30
رشته
کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی
لینک سوال آزمون
\upload\1467.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی