جزئیاتتحقيق در عمليات 3
نام آزمون
تحقيق در عمليات 3
تاریخ شروع آزمون
1400/01/26 13:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/26 13:30
رشته
کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی
لینک سوال آزمون
\upload\1466.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی