جزئیاتمديريت منابع انساني
نام آزمون
مديريت منابع انساني
تاریخ شروع آزمون
1400/01/26 09:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/26 09:30
رشته
کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی
لینک سوال آزمون
\upload\1465.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی