جزئیاتآمار و کاربرد آن در مديريت 2
نام آزمون
آمار و کاربرد آن در مديريت 2
تاریخ شروع آزمون
1400/01/27 11:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/27 11:30
رشته
کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی
لینک سوال آزمون
\upload\1462.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی