جزئیاتمباني مديريت مالي
نام آزمون
مباني مديريت مالي
تاریخ شروع آزمون
1400/01/27 13:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/27 13:30
رشته
کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی
لینک سوال آزمون
\upload\1460.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی