جزئیات



مباني مديريت مالي
نام آزمون
مباني مديريت مالي
تاریخ شروع آزمون
1400/01/25 13:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/25 13:30
رشته
کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی
لینک سوال آزمون
\upload\1459.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی