جزئیاتمباني مديريت
نام آزمون
مباني مديريت
تاریخ شروع آزمون
1400/01/27 11:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/27 11:30
رشته
کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی
لینک سوال آزمون
\upload\1458.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی