جزئیاتمديريت مالي 1
نام آزمون
مديريت مالي 1
تاریخ شروع آزمون
1400/01/27 13:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/27 13:30
رشته
کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی
لینک سوال آزمون
\upload\1457.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی