جزئیاتمباني مديريت اسلامي و الگوهاي آن
نام آزمون
مباني مديريت اسلامي و الگوهاي آن
تاریخ شروع آزمون
1400/01/26 15:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/26 15:30
رشته
کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی
لینک سوال آزمون
\upload\1456.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی