جزئیاتتحقيقات بازاريابي
نام آزمون
تحقيقات بازاريابي
تاریخ شروع آزمون
1400/01/26 17:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/26 17:30
رشته
کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی
لینک سوال آزمون
\upload\1455.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی