جزئیاتروابط صنعتي
نام آزمون
روابط صنعتي
تاریخ شروع آزمون
1400/01/26 11:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/26 11:30
رشته
کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی
لینک سوال آزمون
\upload\1454.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی