جزئیاتبازاريابي بين الملل
نام آزمون
بازاريابي بين الملل
تاریخ شروع آزمون
1400/01/25 13:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/25 13:30
رشته
کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی
لینک سوال آزمون
\upload\1452.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی