جزئیاتبازرگاني بين المللي
نام آزمون
بازرگاني بين المللي
تاریخ شروع آزمون
1400/01/27 11:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/27 11:30
رشته
کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی
لینک سوال آزمون
\upload\1449.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی