جزئیاتسازمان پولي و مالي بين المللي
نام آزمون
سازمان پولي و مالي بين المللي
تاریخ شروع آزمون
1400/01/27 09:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/27 09:30
رشته
کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی
لینک سوال آزمون
\upload\1448.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی