جزئیاتمديريت مالي 2
نام آزمون
مديريت مالي 2
تاریخ شروع آزمون
1400/01/26 13:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/26 13:30
رشته
کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی
لینک سوال آزمون
\upload\1445.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی