جزئیاتتحقيق در عمليات 2
نام آزمون
تحقيق در عمليات 2
تاریخ شروع آزمون
1400/01/26 11:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/26 11:30
رشته
کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی
لینک سوال آزمون
\upload\1444.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی