جزئیاتروانشناسي عمومي
نام آزمون
روانشناسي عمومي
تاریخ شروع آزمون
1400/01/26 13:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/26 13:30
رشته
کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی
لینک سوال آزمون
\upload\1442.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی