جزئیاتحقوق اساسي
نام آزمون
حقوق اساسي
تاریخ شروع آزمون
1400/01/25 09:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/25 09:30
رشته
کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی
لینک سوال آزمون
\upload\1440.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی