جزئیاترياضيات و کاربرد آن در مديريت 2
نام آزمون
رياضيات و کاربرد آن در مديريت 2
تاریخ شروع آزمون
1400/01/27 11:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/27 11:30
رشته
کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی
لینک سوال آزمون
\upload\1437.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی