جزئیاتحقوق بازرگاني
نام آزمون
حقوق بازرگاني
تاریخ شروع آزمون
1400/01/27 15:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/27 15:30
رشته
کاردانی ناپیوسته مدیریت بازرگانی
لینک سوال آزمون
\upload\1435.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی