جزئیاتمباني مديريت اسلامي و الگوهاي آن
نام آزمون
مباني مديريت اسلامي و الگوهاي آن
تاریخ شروع آزمون
1400/01/27 13:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/27 13:30
رشته
کاردانی ناپیوسته مدیریت بازرگانی
لینک سوال آزمون
\upload\1434.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی