جزئیاتاقتصاد خرد
نام آزمون
اقتصاد خرد
تاریخ شروع آزمون
1400/01/27 09:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/27 09:30
رشته
کاردانی ناپیوسته مدیریت بازرگانی
لینک سوال آزمون
\upload\1432.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی