جزئیاتساختمان داده
نام آزمون
ساختمان داده
تاریخ شروع آزمون
1400/01/26 15:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/26 15:30
رشته
کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر
لینک سوال آزمون
\upload\1431.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی