جزئیاتسيستمهاي خبره
نام آزمون
سيستمهاي خبره
تاریخ شروع آزمون
1400/01/26 13:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/26 13:30
رشته
کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر
لینک سوال آزمون
\upload\1430.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی