جزئیاتمعماري کامپيوتر
نام آزمون
معماري کامپيوتر
تاریخ شروع آزمون
1400/01/26 09:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/26 09:30
رشته
کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر
لینک سوال آزمون
\upload\1428.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی