جزئیاترياضي مهندسي
نام آزمون
رياضي مهندسي
تاریخ شروع آزمون
1400/01/26 15:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/26 15:30
رشته
کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر
لینک سوال آزمون
\upload\1427.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی