جزئیاتشيوه ارائه مطالب فني
نام آزمون
شيوه ارائه مطالب فني
تاریخ شروع آزمون
1400/01/26 11:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/26 11:30
رشته
کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر
لینک سوال آزمون
\upload\1426.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی