جزئیاتمهندسي نرم افزار
نام آزمون
مهندسي نرم افزار
تاریخ شروع آزمون
1400/01/25 15:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/25 15:30
رشته
کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر
لینک سوال آزمون
\upload\1424.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی