جزئیاتبرنامه سازي سيستم
نام آزمون
برنامه سازي سيستم
تاریخ شروع آزمون
1400/01/25 13:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/25 13:30
رشته
کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر
لینک سوال آزمون
\upload\1423.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی